Pravila izbora

Kriteriji za sodelovanje v izboru

V izboru naj inovacije s področja trajnostnih tehnologij lahko sodelujejo mala in srednje velika podjetja (vključno s podjetniki posamezniki), raziskovalci ter drugi posamezniki ali skupine, ki (še) nimajo ustanovljenega podjetja.

Osebe, zaposlene pri organizatorjih izbora, ne morejo sodelovati v izboru.

Kriteriji za prijavo inovacije

Prijavljena inovacija mora biti skladna z definicijo trajnostnih tehnologij, ki je za potrebe izbora sledeča:

''Trajnostne tehnologije ali t.i. »cleantech« so produkti in storitve, ki izboljšujejo delovanje, produktivnost in učinkovitost s hkratnim zniževanjem stroškov, produkcijskih faktorjev, porabe energije, odpadnih snovi in onesnaževanja okolja ter vključujejo zlasti recikliranje, obnovljive vire energije, okolju prijazen transport, trajnostno pridelavo živil, informacijske tehnologije, napredne materiale, električne motorje, okolju prijazno kemijo in razsvetljavo.''

Inovacija se mora nanašati na novo tehnologijo, uporabo obstoječe tehnologije ali izviren poslovni model.

Inovacija je lahko v konceptualni fazi, v fazi prototipa ali že v fazi komercializacije.

Način prijave inovacije

Prijava inovacij je bila možna preko spletnega obrazca, ki ga je bilo potrebno izpolniti najkasneje do 3. maja 2013.

Prijava inovacij in njihova predstavitev na prireditvi je brezplačna.

Strokovna komisija za ocenjevanje inovacij

Strokovno ocenjevalno komisijo sestavlja pet članov, in sicer:
• predstavnik strokovne javnosti s področja »trajnostnih tehnologij«,
• predstavnik podpornega okolja za podjetništvo in inovacije,
• predstavnik investitorjev, poslovnih angelov, tveganega kapitala,
• predstavnik strokovne javnosti s področja prenosa tehnologij ali menedžer gospodarskih združenj,
• mednarodni predstavnik projekta FORT.

Član strokovne komisije se izloči iz ocenjevanja inovacije, če je prijavitelj oseba, ki je povezana s članom komisije (delovno ali drugo pogodbeno razmerje, ožji družinski član,...).

Predizbor finalnih inovacij

Strokovna komisija bo do 9. maja 2013 izmed prijavljenih inovacij izbrala predvidoma pet finalistov, ki bodo svojo inovacijo predstavili na zaključni prireditvi Tehnovacija 2013, ki bo potekala v okviru drugega dne konference PODIM, in sicer 16. maja 2013.

Kriteriji, ki jih bo upoštevala strokovna komisija, so zlasti:
• pravilna in popolna prijava,
• skladnost prijave s temo izbora (»trajnostne tehnologije«),
• izvedljivost (čas vstopa na trg),
• inovacijska vrednost,
• poslovni model.

Organizatorja si pridržujeta pravico do zmanjšanja ali povečanja števila inovacij, ki bodo predstavljene na prireditvi.

Kriteriji izbora naj inovacije

Strokovna ocenjevalna komisija bo izmed predstavljenih finalnih inovacij na prireditvi Tehnovacija 2013 izbrala naj inovacijo, upoštevajoč predvsem naslednje kriterije:
• prednosti inovacije,
• privlačnost trga inovacije,
• konkurenčni položaj inovacije,
• tehnološka zrelost inovacije,
• stopnja tveganja glede na pričakovan prihodek inovacije.

Finalne inovacije bodo pred strokovno komisijo predstavljene v okviru t.i. »pitchinga«, ki bo potekal v sklepnem delu prireditve, s pričetkom predvidoma ob 14.30 uri. Finalisti bodo imeli na voljo skupno 20 minut, in sicer 7 minut za kratko predstavitev inovacije in 13 minut za odgovore na vprašanja članov strokovne komisije in udeležencev prireditve. Svečana podelitev nagrade zmagovalcu izbora pa bo izvedena ob zaključku prireditve, ki bo namenjen mreženju udeležencev prireditve.

Intelektualna lastnina

Vsak prijavitelj inovacije v celoti obdrži imetništvo nad pravicami intelektualne lastnine z zvezi s svojo inovacijo.

Vsak prijavitelj inovacije sam odgovarja za morebitne kršitve pravic intelektualne lastnine drugih.

Člani strokovne ocenjevalne komisije podpišejo izjavo o nerazkrivanju informacij. Organizatorja pa kljub temu izrecno opozarjata prijavitelje inovacij, da se vzdržijo razkrivanja svoje inovacije na način, ki bi ogrozil morebitno naknadno zaščito inovacije s pravicami intelektualne lastnine.

O vprašanjih, ki jih ta pravila ne urejajo, odločata organizatorja samostojno in dokončno. Organizatorja si pridržujeta pravico do spremembe teh pravil brez pisne obrazložitve.

tehnovacija pecat