O organizatorjih

TehnoCenter UM d.o.o.

logo-tehnocenterTehnoCenter Univerze v Mariboru je prva univerzitetna pisarna za prenos tehnologij v Sloveniji, ustanovljena leta 2005 po zgledu dobrih praks na drugih univerzah po svetu. Delujemo kot vmesnik med univerzitetno raziskovalno sfero in gospodarstvom, državnimi institucijami in drugimi udeleženci na področju raziskav in njihovega trženja.

Dejavnost TehnoCentra Univerze v Mariboru obsega vse segmente na področju prenosa novosti v gospodarsko in podjetniško prakso. Pomembni cilji našega delovanja so:

  • povezovanje Univerze v Mariboru z gospodarstvom in obratno;
  • prenos novega znanja in tehnologij iz akademske sfrere v gospodarsko prakso;
  • podpora raziskavam na fakultetah in v gospodarstvu;
  • uveljavitev inovatorske kulture in spodbudnega okolja za raziskovalce;
  • zaščita in upravljanje z intelektualno lastnino Univerze v Mariboru;
  • prispevek k pospešenemu gospodarskemu razvoju Slovenije in še posebej bližnjih regij.

Ponujamo celovito paleto storitev, s katerimi zagotavljamo učinkovit prenos znanja in tehnologij:

  • Pomoč pri realizaciji inovativnih idej. Svetujemo v času raziskav ter nudimo pomoč pri prenosu novosti in tehnologij v gospodarsko prakso in pri pridobivanju finančnih sredstev za aplikativne raziskave in razvoj.
  • Zaščita intelektualne lastnine. Zagotavljamo pomoč in svetovanje pri odločanju za zaščito izumov in drugih oblik intelektualne lastnine ter pomoč pri pridobivanju sredstev za zaščito.
  • Komercializacija. Da se izumi pretvorijo v tržno uspešne inovacije, izvajamo tudi naslednje aktivnosti: ocenitev potenciala izuma na osnovi tržne analize, identifikacijo primernih partnerjev iz gospodarstva, pogajanja za prodajo patentov ali sklenitev licenčnih pogodb ter pomoč pri ustanavljanju in razvoju t.i. odcepljenih (spin-off) podjetij.

Štajerska gospodarska zbornica

logo-sgz Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je samostojno, prostovoljno, interesno in nepridobitno združenje pravnih in fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo pridobitno gospodarsko dejavnost. Zastopa gospodarske interese vseh svojih članov in tako prispeva k skladnejšemu razvoju regije in povečanju poslovne uspešnosti članov.

Dejavnost zbornice je usmerjena v organizacijo različnih dogodkov (seminarji, usposabljanja, konference, srečanja, gospodarske delegacije ipd.), informiranja in obveščanja, nudenja različnih svetovanj za podjetnike in izvajanja drugih podpornih storitev za člane in gospodarstvo regije. Zbornica ima prav tako izkušnje tudi s področja izvajanja številnih projektov tako v vlogi nosilca kot partnerja. 
Trenutno ima okoli 450 prostovoljnih članov, pokriva pa regijo z 20.000 gospodarskimi družbami, s.p.-ji in različnimi drugimi organizacijami (zavodi, zadruge ipd.). Sodeluje z mrežo ostalih regionalnih gospodarskih zbornic po Sloveniji.

tehnovacija pecat